بیش از 10 سال ما به شرکت ها کمک می کنیم تا به اهداف مالی و تجاری خود برسند. اونوم یک آژانس سئو محور مبتنی بر ارزش گذاری است.

آخرین خبرها
اطلاعات تماس
دسته بندی نشده

مشخصات پنل نمایندگان باران پیام

 

 1. ارسال
 2. ارسال
 3. ارسال بر روی دکل های BTS ایرانسل
 4. ایرانسل منطقه ای
 5. پردازش ارسال
 6. پیام های پیش فرض
 7. انتخاب پیام پیش فرض
 8. محاسبه هزینه
 9. امضا جهت ارسال
 10. ارسال سریع
 11. ارسال دفترچه تلفن
 12. ارسال bts
 13. ارسال منطقه ای کشوری
 14. ارسال مشاغل
 15. ارسال مشاغل به تفکیک استان
 16. ارسال کد پستی
 17. ارسال محله ای
 18. ارسال منطقه ای ایرانسل
 19. ارسال رده سنی جنسیت
 20. ارسال از فایل
 21. همراه اول با تقسیمات کشوری
 22. ارسال دوباره پیام
 23. ارسال نظیر به نظیر
 24. ارسال کلمات کلیدی
 25. ارسال از روی نقشه
 26. ارسال از بانک اختصاصی
 27. لیست ارسال دوره ای
 28. حذف ارسال دوره ای
 29. ارسال پیام صوتی
 30. ارسال مجدد سیم کارت
 31. ارسال کدپستی جدید همراه اول
 32. ارسال منطقه ای لیست سفید
 33. ارسال بانک
 34. ارسال بانک جدید به تفکیک اپراتور
 35. ارسال بانک جدید برای همه
 36. ایمیل
 37. ارسال ایمیل
 38. ارسال دستی ایمیل
 39. ارسال ایمیل دفترچه تلفن
 40. ارسال ایمیل از فایل
 41. گزارشات ارسال
 42. گزارشات ارسال
 43. گزارش ارسال سیستمی
 44. گزارش ارسال
 45. گرفتن خروجی ارسال
 46. مشاهده جزئیات ارسال
 47. گرفتن خروجی ار دریافت کنندگان
 48. گزارش ارسال سیستمی
 49. گزارشات آرشیو ارسال
 50. گزارش آرشیو ارسال
 51. گرفتن خروجی ارسال
 52. مشاهده جزئیات ارسال
 53. گرفتن خروجی از دریافت کنندگان
 54. بلک لیست ارسال
 55. شماره جدید
 56. افزودن شماره
 57. لیست شماره های بلک لیست
 58. ویرایش شماره
 59. به روز رسانی شماره
 60. حذف شماره
 61. پیام های دریافتی
 62. پیام دریافتی
 63. لیست پیام های دریافتی
 64. حذف پیام های دریافتی
 65. اعمال خوانده شده پیام دریافتی
 66. پاسخ به پیام دریافتی
 67. منشی پیام دریافتی
 68. لیست منشی ها
 69. منشی پیام دریافتی جدید
 70. توانایی افزودن منشی عضویت
 71. ویرایش منشی
 72. توانایی به روز رسانی منشی عضویت
 73. توانایی حذف منشی عضویت
 74. بلک لیست
 75. لیست شماره بلک لیست
 76. تعریف شماره بلک لیست
 77. توانایی افزودن بلک لیست
 78. ویرایش شماره بلک لیست
 79. توانایی به روز رسانی بلک لیست
 80. توانایی حذف بلک لیست
 81. پیام پیش فرض
 82. گروه پیام پیش فرض
 83. لیست پیام پیش فرض
 84. گروه پیام پیش فرض
 85. توانایی افزودن گروه پیش فرض
 86. ویرایش گروه پیش فرض
 87. توانایی به روز رسانی گروه پیش فرض
 88. توانایی حذف گروه پیش فرض
 89. پیام پیش فرض
 90. لیست پیام پیش فرض
 91. پیام پیش فرض جدید
 92. توانایی افزودن پیام پیش فرض
 93. ویرایش پیام پیش فرض
 94. توانایی به روز رسانی پیام پیش فرض
 95. توانایی حذف پیام پیش فرض
 96. دفترچه تلفن
 97. دفترچه تلفن
 98. لیست دفتر چه ها
 99. افزودن دفترچه
 100.  توانایی افزودن دفترچه
 101.  ویرایش دفترچه
 102.  توانایی به روز رسانی دفترچه
 103.  توانایی حذف دفترچه
 104.  خروجی از دفترچه تلفن
 105.  شماره دفترچه تلفن
 106.  لیست شماره ها
 107.  افزودن شماره جدید
 108.  افزودن شماره از فایل
 109.  توانایی افزودن شماره از فایل
 110.  توانایی افزودن شماره به دفترچه
 111.  ویرایش شماره جدید
 112.  توانایی به روز رسانی شماره دفتر چه
 113.  توانایی حذف شماره دفترچه
 114.  فیلد اضافی دفترچه
 115.  لیست فیلد ها
 116.  فیلد جدید دفترچه
 117.  توانایی افزودن فیلد اضافی
 118.  ویرایش فیلد دفترچه
 119.  توانایی به روز رسانی فیلد اضافی
 120.  توانایی حذف فیلد اضافی
 121.  تلفن ثابت ابری
 122.  تلفن ثابت ابری
 123.  انتخاب سرویس
 124.  انتخاب یک بسته خاص
 125.  ویرایش
 126.  انتخاب بسته پس از خرید سرویس
 127.  مدیریت تلفن ثابت ابری
 128.  خط خریداری شده
 129.  گزارشات تماس
 130.  حذف گزارش تماس
 131.  خروجی اکسل گزارش تماس
 132.  صفحه فکس
 133.  ارسال فکس
 134.  فعال سازی فکس
 135.  حذف گزارش فکس
 136.  دانلود فایل فکس
 137.  دانلود خروجی اکسل
 138.  کیف پول
 139.  کیف پول
 140.  گزارش کیف پول
 141.  شماره حساب
 142.  جستجو در کیف پول
 143.  امکانات پیشرفته
 144.  پاسخگو خودکار
 145.  لیست پاسخ های دستی
 146.  پاسخ دستی جدید
 147.  توانایی ثبت پاسخ دستی
 148.  ویرایش پاسخ دستی
 149.  تونایی به روز رسانی پاسخ دستی
 150.  توانایی حذف پاسخ دستی
 151.  مسابقه
 152.  لیست مسابقه
 153.  مسابقه جدید
 154.  توانایی افزودن مسابقه
 155.  ویرایش مسابقه
 156.  توانایی به روز رسانی مسابقه
 157.  توانایی حذف مسابقه
 158.  توانایی مشاهده پاسخ مسابقه
 159.  مشاهده مسابقه
 160.  توانایی مشاهده نمودار مسابقه
 161.  مشاهده نتایج
 162.  نمایش قرعه کشی
 163.  نظر سنجی
 164.  لیست نظر سنجی
 165.  نظر سنجی جدید
 166.  توانیی افزودن نظر سنجی
 167.  ویرایش نظر سنجی
 168.  توانایی به روز رسانی نظر سنجی
 169.  توانایی حذف نظر سنجی
 170.  توانایی مشاهده پاسخ نظر سنجی
 171.  مشاهده نظر سنجی
 172.  توانایی مشاهده نمودار نظر سنجی
 173.  مشاهده نتایج
 174.  سیستم ایمیل
 175.  لیست سیستم ایمیل
 176.  سیستم ایمیل جدید
 177.  توانایی افزودن سیستم ایمیل
 178.  ویرایش سیستم ایمیل
 179.  توانایی به روز رسانی سیستم ایمیل
 180.  توانایی حذف سیستم ایمیل
 181.  دریافت کنندگان
 182.  منشی عضویت
 183.  لیست منشی عضویت
 184.  اعضا حذف شده
 185.  اعضا اضافه شده
 186.  افزودن منشی عضویت
 187.  توانایی افزودن منشی عضویت
 188.  ویرایش منشی عضویت
 189.  توانایی به روز رسانی منشی عضویت
 190.  توانایی حذف منشی عضویت
 191.  اخطاریه و تبریکات
 192.  لیست اخطاریه و تبریکات
 193.  اخطاریه و تبریک جدید
 194.  توانایی افزودن اخطاریه
 195.  ویرایش اخطاریه و تبریک
 196.  توانایی به روز رسانی اخطاریه
 197.  توانایی حذف اخطاریه
 198.  تبریکات
 199.  لیست تبریکات
 200.  تبریک جدید
 201.  توانایی افزودن اخطاریه
 202.  ویرایش تبریک
 203.  توانایی به روز رسانی اخطاریه
 204.  توانایی حذف اخطاریه
 205.  اقساط
 206.  لیست اقساط
 207.  افزودن اقساط
 208.  توانایی افزودن اقساط
 209.  ویرایش اقساط
 210.  توانایی به روز رسانی اقساط
 211.  توانایی حذف اقساط
 212.  هدیه
 213.  لیست هدایا
 214.  ایجاد هدیه
 215.  توانایی افزودن هدیه
 216.  ویرایش هدیه
 217.  افزودن هدیه
 218.  توانیی افزودن هدیه
 219.  توانایی به روز رسانی هدیه
 220.  توانایی حذف هدیه
 221.  توانایی حذف لیست هدایا
 222.  ویزیت
 223.  لیست نوبت
 224.  لیست ویزیت کنندگان
 225.  نوبت جدید
 226.  توانایی افزودن نوبت دهی
 227.  ویرایش نوبت
 228.  توانایی به روز رسانی نوبت دهی
 229.  توانایی حذف نوبت دهی
 230.  انتقادات و پیشنهادات
 231.  لیست صندوق انتقادات و پیشنهادات
 232.  مشاهده شرکت کنندگان
 233.  صندوق انتقادات و پیشنهادات جدید
 234.  توانایی افزودن
 235.  ویرایش صندوق انتقادات و پیشنهادات
 236.  توانایی به روز رسانی
 237.  توانایی حذف
 238.  کد خوان
 239.  ا فزودن کدخوان
 240.  ویرایش کد خوان
 241.  افزودن کد خوان
 242.  به روز رسانی کد خوان
 243.  حذف کد خوان
 244.  لیست کد خوان
 245.  افزودن کد
 246.  افزودن فایل
 247.  مشاهده کدها
 248.  حذف کد
 249.  خروجی از کد خوان
 250. خدمات هوشمند
 251.  انتقال دهنده
 252.  لیست انتقال دهنده
 253.  افزودن انتقال دهنده
 254.  توانایی افزودن انتقال دهنده
 255.  ویرایش انتقال دهنده
 256.  توانایی به روز رسانی انتقال دهنده
 257.  توانایی حذف انتقال دهنده
 258.  اطلاعات حساب و خدمات هوشمند
 259.  کنترل پنل از موبایل
 260.  پروفایل
 261.  اطلاعات تماس با مدیریت
 262.  وب سرویس بدون APIKey
 263.  افزونه ها
 264.  همکاران
 265.  همکاران
 266.  توانایی افزودن همکار
 267.  همکار جدید
 268.  لیست همکاران
 269.  ویرایش همکار
 270.  توانایی به روز رسانی همکار
 271.  توانایی حذف همکار
 272.  ارزش افزوده
 273.  ارزش افزوده
 274.  ثبت نام سیستم ارزش افزوده
 275.  توانایی ثبت نام ارائه دهنده محتوا
 276.  توانایی حذف ارائه دهنده محتوا
 277.  نمایش ارائه دهنده
 278.  توانایی پاسخ به تیکت در ارائه دهنده
 279.  افزودن سرویس ارزش افزوده
 280.  توانایی افزودن سرویس
 281.  لیست سرویس ها
 282.  نمایش سرویس ارزش افزوده
 283.  توانایی پاسخ به تیکت در سرویس
 284.  توانایی حذف سرویس
 285.  ارسال پیام
 286.  توانایی افزودن پیام ارزش افزوده
 287.  پیام های ارسالی
 288.  مشاهده پیام
 289.  توانایی پاسخ به تیکت پیام
 290.  آپلود فایل
 291.  مدیریت و تنظیمات ( ویژه نمایندگان )
 292.  کاربر
 293.  مشاهده پروفایل
 294.  لیست کاربران
 295.  افزودن کاربر
 296.  توانایی افزودن کاربر
 297.  ویرایش کاربر
 298.  توانایی به روز رسانی کاربر
 299.  توانایی حذف کاربر
 300.  لیست کاربران
 301.  شماره های کاربر
 302.  توانایی اختصاص شماره به کاربر
 303.  خروجی از کاربر
 304.  ورود به پنل کاربر
 305.  انتقال موجودی
 306.  اعمال افزایش موجودی
 307.  کاربران آنلاین
 308.  مدیریت ایمیل ها
 309.  افزودن ایمیل به کاربر
 310.  حذف ایمیل کاربر
 311.  پرداخت شده
 312.  گزارشات مالی
 313.  تراکنش ها
 314.  شارژ حساب
 315.  پرداخت
 316.  مشاهده
 317.  توانایی تائید خرید شارژ
 318.  خروجی از گزارشات و تراکنش ها
 319.  قیمت گذاری پیامک
 320.  توانایی افزودن قیمت گذاری پیامک به کاربر
 321.  ویرایش قیمت گذاری پیامک
 322.  توانایی به روز رسانی قیمت گذاری پیامک
 323.  قیمت گذاری خطوط
 324.  توانایی افزودن قیمت گذاری خطوط
 325.  قیمت گذاری تلفن ثابت ابری
 326.  نمایش قیمت ها
 327.  به روز رسانی
 328.  سطوح دسترسی
 329.  لیست سطوح دسترسی
 330.  سطح دسترسی جدید
 331.  اعمال سطح دسترسی جدید
 332.  ویرایش سطوح دسترسی
 333.  به روز رسانی سطوح دسترسی
 334.  اخبار
 335.  توانایی مشاهده خبر صفحه اصلی
 336.  لیست اخبار
 337.  خبر جدید
 338.  توانایی افزودن خبر
 339.  ویرایش خبر
 340.  توانایی به روز رسانی خبر
 341.  توانایی حذف خبر
 342.  news_confirm
 343.  مدارک
 344.  ارسال مدارک
 345.  توانایی افزودن مدارک
 346.  لیست مدارک
 347.  مشاهده مدارک ثبت شده
 348.  پیام به کاربر
 349.  لیست پیام ها
 350.  پیام به کاربر
 351.  توانایی افزودن پیام به کاربر
 352.  مشاهده پیام
 353.  پاسخ پیام
 354.  تنظیمات سیستمی
 355.  تنظیمات سیستمی
 356.  تنظیمات بانک
 357.  گروه بانک جدید
 358.  افزودن بانک جدید
 359.  ویرایش گروه بانک
 360.  به روز رسانی گروه بانک
 361.  بانک شماره
 362.  افزودن شماره به بانک
 363.  بانک جدید
 364.  لیست بانک
 365.  ویرایش بانک
 366.  به روز رسانی بانک
 367.  حذف بانک
 368.  افزودن شماره به بانک از طریق فایل اکسل
 369.  بارگذاری فایل اکسل
 370.  خدمات وب سرویس
 371.  apikeys
 372.  لیست کلیدها
 373.  ایجاد کلید جدید
 374.  apikeys_revoke
 375.  apikeys_add
 376.  ارسال براساس پترن
 377.  ارسال پترن
 378.  لیست پترن
 379.  ایجاد پترن جدید
 380.  افزودن پترن
 381.  پشتیبانی
 382.  راهنما
 383.  لیست راهنما
 384.  نمایش راهنما
 385.  تیکت
 386.  مدیریت تیکت های اعضا
 387.  لیست تیکت
 388.  تیکت جدید
 389.  توانایی افزودن تیکت
 390.  مشاهده تیکت
 391.  ارسال پاسخ
 392.  به روز رسانی مدیریت تیکت های اعضا
 393.  درخواست خط خدماتی
 394.  لیست خطوط خدماتی
 395.  فرم خط خدماتی
 396.  توانایی افزودن خط خدماتی
 397.  راهنما خط خدماتی
 398.  عملیات حساب
 399.  خرید خط
 400.  خرید شماره
 401.  توانایی خرید شماره
 402.  لیست پرداخت
 403.  پرداخت شده ها
 404.  توانایی حذف سبد خرید
 405.  نمایش خرید شماره
 406.  توانای وصل شدن به بانک

نویسنده

baranpayam

دیدگاه بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.